Windykacja należności

img

Artykuł o podatkach rocznie zostanie wysłane po grudznia roku. W jednym zwartym tomie znajdziesz użyteczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego poprzez procedura podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Atutem publikacji jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego pozwala na korzystanie z publikacji podobnie osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednakże nie posiadają wykształcenia prawniczego.MERITUM Podatki jest publikacją otwartą, na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna wzór opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej poprzez nienaruszony rok. W materiałach aktualizacyjnych - zawierających omówienie istotnych przemian w przepisach podatkowych wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa sądowego, wykładni Ministerstwa Finansów itp. - odnajdą się elementy formuły dzieła podstawowego, co ułatwi ich użyteczne wykorzystywanie (m.in. system numerów na marginesach, wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające szybkie dotarcie do interesującego zagadnienia, przykłady itp.). Nowości w wydaniu Vat - wnikliwe peryfraza kwestii takich w jaki sposób m.in.: - nowe przepisy o tzw. dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, przewidujące sankcje w przypadku nieprawidłowego rozliczenia VAT (od do % kwoty nieprawidłowości) także możliwości uniknięcia tych sankcji,- przepisy wchodzące w życie z dniem stycznia r. - zgodnie z którymi rozkład na potrzeby Vat będzie musiała być obowiązkowo prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych,- obowiązek składania ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który od stycznia r. obejmie już wszystkich podatników VAT, tak jak mikroprzedsiębiorców,- zasady składania korekt w zakresie JPK w przypadku różnic pomiędzy wersjami systemu (. i .),- projektowana instytucja tzw. split payment, której wstąpienie w życie planowane jest w pierwszej połowie r.; wyrażenie omowne jej zasad, obowiązków po stronie podatnika (m.in. dodatkowe konto bankowe na potrzeby podatku VAT), ograniczeń zgrupowanych z dysponowaniem kwotą wpłaconego przez kontrahenta podatku VAT i in.,- przeszkoda możliwości kwartalnych rozliczeń Vat dla niektórych przedsiębiorców,- rozszerzenie obowiązku tzw. odwrotnego zadłużenia (m.in. na transakcje budowlane, sprzedaż procesorów),- zmienione z dniem stycznia r. przepisy dotyczące wystawiania faktur,- kontrola zwrotu VAT (zmiana aspektu weryfikacji zasadności i terminów zwrotu VAT),- przeszkoda możliwości dokonywania zwrotu Vat w terminie dni (teraz m.in. przysługuje ona tylko podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT, którzy są czynni przynajmniej miesięcy i regularnie składają deklaracje VAT),- rozszerzenie odpowiedzialności pełnomocników rejestrujących firmy,- odpowiedź odmowna rejestracji VAT (bądź wykreślenie z rejestru),- wprowadzenie podwyższonych kar za nierzetelne rozliczanie podatku VAT,- przemiany w ewidencji VAT (m.in. rozszerzenie wykazywanych obowiązkowych informacji),- projektowane przez Komisję Europejską nowe rozwiązania w roliczeniach podatku VAT w zakresie UE, mające przede wszystkim usprawnić ściągalność podatku. PIT - omówienie m.in. następujących zagadnień: - zmiana kryteriów decydujących o obowiązku podatkowym - rozszerzenie listy przychodów osiąganych przez nie-rezydentów na terytorium Polski,- nowe regulacje dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową,- nowe przepisy odnoszące się do kwoty wolnej od podatku - których podatników dotyczą, kto nie skorzysta z nowych regulacji (przykłady - jakże rozliczać taksa z kwotą wolną w nowej, zmienionej wysokości),- nowe normy jednorazowej amortyzacji środków trwałych (korzystniejsze dla podatników prowadzących działalność gopodarczą) - wnikliwe peryfraza (i przykłady),- nowe reguły dokumentacji cen transferowych (nowe, rozszerzone obowiązki podatników),- istotna zmiana zasad rocznego rozliczania dochodów poprzez płatników (możliwość rozliczania przez urząd skarbowy),- zmiana zasad poboru zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego (rozwiązania korzystniejsze dla podatników),- zmiana zasad ustalania dochodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych i spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za aport. CIT - omówiono m.in. następujące kwestie: - zmiany w przepisach dotyczących niedozwolonego przerzucania dochodów,- nowe normy odliczeń kosztów poniesionych na działanlność badawczo-rozwojową w zależności od wielkości przedsiębiorstwa czyli kategorii wydatków,- nowe obowiązki związane ze sprządzaniem dokumentacji podatkowej przy cenach transferowych, nowe obowiązki względem szefa Krajowej Administracji Skarbowej,- rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do przygotowania i składania raportu (przekazywanie informacji o grupie podmiotów) o jednostki niebędące jednostkami dominującymi,- zmiana w kategoriach kosztów kwalifikowanych w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową (m.in. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na zależność użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego),- zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania aktywności zagranicznej spółki kontrolowanej,- rozszerzenie możliwości kwalifikowania darowizn na cele pożytku publicznego,- nowe interpretacje indywidualne dotyczące zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Ordynacja podatkowa - omówiono niekorzystne na rzecz podatników przemiany w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Istotnymi walorami lekturze są: - układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez proporcja na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony proporcja tekstu),- rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w wyprężony i szybki sposób wykrycie interesującego zagadnienia, które pojawiło się uprzednio w innym miejscu publikacji; z powodu takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,- zamieszczane na marginesach numery boczne, jakie wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,- wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych artykułów prawnych w praktyce,- wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,- schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,- zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, określeniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,- czytelne streszczenie tematu z tyłu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki dodatkowo wykazu najważniejszych pozycji literatury przedmiotu,- gruntowny spis rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,- przyjazna na rzecz czytelnika szata graficzna, zakładki, a również wysoka próba użytych materiałów. Artykuł jest zwracana do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych również radców prawnych.

  • Samodzielny księgowy  Pozostałe kapitały Samodzielny księgowy Pozostałe kapitały
  • Nowe prawo budowlane  Najważniejsze przemiany z Nowe prawo budowlane Najważniejsze przemiany z
  • wieloletnia prognoza finansowa ustawa o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa ustawa o finansach publicznych
  • kontach księgi głównej przychody koszty Artykuł kontach księgi głównej przychody koszty Artykuł
  • Upewnij się zwrot podatku jakie konto Upewnij się zwrot podatku jakie konto
Top